ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อพัฒนายกระดับการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(08/09/2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(05/08/2564)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

(25/07/2564)

จ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพOTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม

(16/07/2564)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

(18/05/2564)