ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPของกลุ่มเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดและจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30/03/2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน (ยกระดับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว) กิจกรรมที่ 1.2.2 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

(16/12/2563)