แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการจัดทำแผนครัวเรือนและปฏิบัติการเชิงรุกขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

(02/08/2565)

การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

(02/08/2565)