คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(18/05/2563)

คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ ๑๔๖๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ” องค์กรแห่งความสุขด้วย ๕ ส&๓R” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มิติที่ ๕ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

(18/05/2563)

คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ ๑๔๖๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ” องค์กรแห่งความสุขด้วย ๕ ส&๓R” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มิติที่ ๕ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

(18/05/2563)