Archives: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

(23/08/2565)

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ (จังหวัดมหาสารคาม) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(19/08/2565)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ (จังหวัดมหาสารคาม) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

(18/08/2565)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

(11/08/2565)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ (จังหวัดมหาสารคาม) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(08/08/2565)