คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

งานบุญซำฮะ ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ณ หอพระประธานกันทรวิชัย หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรม “คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓ บ้านบูรพาประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม บ้านหนองแวง ม.1 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม บ้านโดน หมู่ที่ ๖ ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. มหาสารคามจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม