คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. พช.มหาสารคามจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 และกิจกรรมสเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2563 ณ วัดป่าวังเลิง บ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

พช.มหาสารคาม ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง และเข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563

19 สิงหาคม 2563 พช.มหาสารคาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือการเชื่อมโยงเครือข่าย องค์ความรู้ การค้า การลงทุน และการตลาด เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ ระหว่าง จังหวัดมหาสารคาม กับ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ณ ห้องประชุม TCC 3 โรงแรมตักสิลามหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม