ผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” เเละกิจกกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙

ผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดชนะเลิศ ได้แก่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่บ้านวังโนน หมู่ที่ 6ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๙ รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดชนะเลิศ ได้แก่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑. ได้แก่บ้านวังโนน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒. ได้แก่ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

(Visited 1 times, 1 visits today)