รายงานคุณภาพชีวิต ของคนจังหวัดมหาสารคาม จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ปี 2562

รายงานคุณภาพชีวิต 62(19 ก.ค.2562)

(Visited 1 times, 1 visits today)