โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมหลัก กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1.ฐานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย 501 หมู่บ้าน. 2.แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ. 2.ร่างแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม จังหวัด อำเภอ 3 กิจกรรม (รังผึ้ง). 3.ตัวอย่างคำสั่ง คณะทำงานฯ. 4. แบบรายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ ปี 2562. 4. แบบรายงานผลกิจกรรมฯ ปี 2562. 4.แบบรายงานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย ปี 62 (หมู่บ้านละ 15 คน). 4.แบบรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย. 4.แบบสรุปข้อมูลกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยระดับหมู่บ้าน.

(Visited 1 times, 1 visits today)