คลังเก็บ: บริการของเรา

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมหลัก กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

6 ม.ค. 60 นางสงวน มะเสนา รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดรุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 อำเภอ นาดูน วาปีปทุม บรบือ รวม 82 ค