คลังเก็บ: บริการของเรา

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมหลัก กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

6 ม.ค. 60 นางสงวน มะเสนา รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดรุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 อำเภอ นาดูน วาปีปทุม บรบือ รวม 82 ค

สินค้า OTOP ที่นำมาจัดเเสดงโชว์ในวันงาน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ Trader จังหวัดมหาสารคาม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน Trader ของจังหวัดมหาสารคาม ในปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม