เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสงวน มะเสนา

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ ๑๔๖๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ” องค์กรแห่งความสุขด้วย ๕ ส&๓R” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มิติที่ ๕ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ ๑๔๖๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ” องค์กรแห่งความสุขด้วย ๕ ส&๓R” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มิติที่ ๕ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.มหาสารคาม ปี ๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ ๑๔๖๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ” องค์กรแห่งความสุขด้วย ๕ ส&๓R” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มิติที่ ๕ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ ๑๔๖๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ” องค์กรแห่งความสุขด้วย ๕ ส&๓R” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มิติที่ ๕ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน