เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสงวน มะเสนา

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อพัฒนายกระดับการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล  ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อพัฒนายกระดับการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อพัฒนายกระดับการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล  ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อพัฒนายกระดับการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.มหาสารคาม ปี ๒๕๖๔