เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสงวน มะเสนา

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.มหาสารคาม ปี ๒๕๖๔