เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสงวน มะเสนา

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การบริหารงานบุคคล