เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสงวน มะเสนา

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

จ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพOTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม

จ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพOTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

จ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพOTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม

จ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (พัฒนาศักยภาพOTOP) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม

การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.มหาสารคาม ปี ๒๕๖๔